Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Cykliczna analiza rynku elektromobilności w Polsce. Wiodąca publikacja i źródło danych dla branży. Opracowanie przedstawia stan krajowego rynku e-mobility i wariantowe scenariusze jego rozwoju. Dostęp do Raportu jest płatny

Opracowanie opisuje stan rozwoju rynku elektromobilności na Śląsku w obszarze pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania, w tym również prognozy ich rozwoju do 2040 r. Opracowanie dostarcza m.in. informacje na temat liczby osobowych i dostawczych pojazdów całkowicie elektrycznych (BEV) w woj. śląskim oraz ich udziału w polskiej flocie BEV. Zawiera także dane dotyczące liczby punktów ładowania na Śląsku i ich rocznego tempa wzrostu.
Siódma edycja badania obrazującego preferencje Polaków dotyczące elektromobilności. Obecnie już 55% badanych rozważa zakup samochodu z napędem elektrycznym, z czego 23% myśli o pojeździe w pełni elektrycznym. „Barometr Nowej Mobilności 2024″ zawiera m.in. informacje o tym, jakich obecnie pojazdów szukają Polacy, jaki jest poziom wiedzy społeczeństwa na temat elektromobilności oraz jakie upodobania dotyczące infrastruktury ładowania przejawiają badani. Przedstawia również dokładne preference zakupowe Polaków w zakresie motoryzacji oraz ich podejście do używanych samochodów elektrycznych.
Przewodnik opracowany przez OTOMOTO, PSNM oraz Fundację EV Klub Polska podpowiada jak kupić dobry, używany samochód elektryczny. Opisuje na co zwrócić uwagę kupując EV „z drugiej ręki”, jak weryfikować ogłoszenia i stan techniczny pojazdu, o co pytać sprzedającego i jakie czynności serwisowe warto przeprowadzić od razu po zakupie.
Ponad 19,6 tys. nowych, osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) zostało zarejestrowanych w Polsce w 2023 r. – to absolutny rekord. Liczba nowych rejestracji BEV w 2023 r. była większa niż cały park takich pojazdów w 2021 r. W 2023 r. w Polsce uruchomiono 1513 punktów ładowania – to również najlepszy wynik w historii. Tempo rozbudowy infrastruktury ładowania wciąż jest jednak znacznie niższe niż tempo rozwoju zeroemisyjnej floty. PSPA podsumowuje rok 2023 na polskim i europejskim rynku samochodów zeroemisyjnych.
Kompleksowa diagnoza niewystarczającego rozwoju zeroemisyjnego transportu w Polsce uwzględniająca przykłady straconych szans rozwoju elektromobilności. Publikacja zwraca uwagę na skalę dotychczasowych błędów kluczowych interesariuszy, ale również wskazuje te obszary nowej mobilności, w których potrzebne są pilne zmiany na szczeblu regulacyjnym i strategicznym.
Wyniki rocznego projektu badawczego zainicjowanego przez fundację EV Klub Polska wspólnie z Webfleet oraz przy współpracy z PSPA i siecią restauracji Mihiderka. Celem badania było ustalenie, czy EV mogą być z powodzeniem wykorzystywane w małych przedsiębiorstwach, a ich zakup i eksploatacja może opłacać się bardziej niż pojazdów spalinowych. Publikacja zawiera analizę korzyści wynikających z elektryfikacji floty z perspektywy przedsiębiorcy będącego użytkownikiem samochodów elektrycznych.
Przewodnik po zatwierdzonym przez Radę UE rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR), które ma potencjał, by stać się przełomowym impulsem dla rozbudowy infrastruktury ładowania w Unii Europejskiej. Opracowanie w przystępnej, infograficznej formie prezentuje najważniejsze założenia AFIR z perspektywy kierowców, operatorów oraz państw członkowskich.
Przemysł budowlany odpowiada za 23% światowej emisji zanieczyszczeń. Z tego, każdego roku bezpośrednio na placach budowy maszyny napędzane silnikami spalinowymi generują 1,84 mld ton CO2, czyli 6% światowej emisji. Raport przedstawia potrzeby, zalecenia oraz rekomendacje dla branży i legislacji, aby w jak najszybszym tempie wdrożyć niezbędne zmiany w sektorze maszyn specjalistycznych (NRMM – non-road mobile machinery) i dostosować je do koncepcji zeroemisyjnych miast, a tym samym w realny sposób przyczynić się do poprawy jakości powietrza i życia jego mieszkańców.
Pierwsze tak kompleksowe opracowanie w Polsce, które wyznacza kierunki rozwoju dla nowych form mobilności. Dokument prezentuje aktualny stan rozwoju rynku, diagnozuje wyzwania, wyznacza cele oraz wskazuje rekomendowane działania na drodze do ich realizacji. „Strategia” stanowi efekt wspólnej pracy członków Komitetu ds. Nowej Mobilności PSPA, którzy z jej pomocą pragną zwrócić uwagę administracji centralnej oraz samorządów na konieczność podjęcia działań w zakresie rozwoju nowych, alternatywnych form mobilności miejskiej, które powinny być wdrażane równolegle do zrównoważonej mobilności prywatnej oraz komunikacji publicznej.
Analiza wpływu elektromobilności na społeczeństwo w trzech obszarach: środowiskowym, społeczno-edukacyjnym oraz rynkowym. Publikacja przedstawia wariantową analizę wpływu elektromobilności na wskaźnik Rozwoju Społecznego (Human Development Index – HDI), który jest sumaryczną miarą osiągnięć w kluczowych wymiarach rozwoju człowieka: długiego i zdrowego życia, posiadanej wiedzy oraz standardu życia. Raport zawiera rekomendacje, których wdrożenie jest niezbędne w celu maksymalizacji korzyści wynikających z przejścia na elektromobilność.
Raport „Elektromobilność w transporcie ciężkim – czas na konkretne działania”, opracowany przez PSPA przy wsparciu Ekoenergetyki oraz Amazona. Przedstawia niezbędne działania w zakresie elektryfikacji transportu ciężkiego. Polska jest europejskim liderem w sektorze HDV, który jednocześnie stanowi jeden z filarów krajowej gospodarki. W czasach transformacji napędowej utrzymanie wiodącej pozycji polskich przewoźników oraz ich konkurencyjności wymaga wprowadzenia szerokich zmian prawnych i instytucjonalnych.
Raport opracowany przez Polski Instytut Ekonomicznego i PSPA. Zawiera analizę potencjalnego wpływu elektryfikacji sektora drogowego transportu ciężkiego na zatrudnienie i wartość dodaną do 2035 r. Wnioski płynące z przeprowadzonych analiz stanowią wsparcie we właściwym przygotowaniu się do nadchodzących przemian związanych z redukcją emisji w sektorze.
Skrócona wersja raportu, który opisuje wyzwania stojące przed sektorem baterii w Polsce, Słowacji i szerzej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym potrzebę wykorzystania ich potencjału do przywództwa produkcyjnego i przełożenia go na innowacyjne i solidne możliwości badawczo-rozwojowe. Pełna wersja raportu dostępna jest w języku angielskim.
Raport opisuje wyzwania stojące przed sektorem baterii w Polsce, Słowacji i szerzej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym potrzebę wykorzystania ich potencjału do przywództwa produkcyjnego i przełożenia go na innowacyjne i solidne możliwości badawczo-rozwojowe. Redakcję raportu oparto na serii warsztatów w Polsce (organizowanych m.in. w ramach Komitetu Bateryjnego PSPA) oraz w regionie CEE, co zostało zrealizowane dzięki istniejącym partnerstwom CEE GTI i SEVA oraz wsparciu liderów rynku i interesariuszy w Polsce i na Słowacji. Raport dostępny tylko w wersji angielskiej.
Prezentacja pełnej oferty modeli BEV, FCEV i PHEV dostępnych w stałej sprzedaży na terenie Polski. 6. edycja Katalogu zawiera m.in. ceny oraz szczegółowe parametry pojazdów, a także rankingi pod względem modeli o największych zasięgach, mocy ładowania czy przyspieszeniu. W polskich salonach dostępnych jest łącznie 108 modeli pojazdów w pełni elektrycznych (BEV) – 83 z nich stanowią warianty osobowe, a 25 dostawcze. Liczba modeli w pełni elektrycznych (BEV) dostępnych w salonach wzrosła w stosunku do roku 2022 o 38%.
Szczegółowe zeszyty tematyczne będące suplementem szóstej edycji badania preferencji Polaków dotyczących elektromobilności. Zeszyty tematyczne „Barometru Nowej Mobilności 2022/23″ zawierają pogłębione dane na temat Nowej mobilności, używanych samochodów elektrycznych, mobilności Polaków i ich preferencji zakupowych, wiedzy o elektromobilności czy infrastruktury ładowania EV.
Szósta edycja badania obrazującego preferencje Polaków dotyczące elektromobilności. Obecnie już 42% badanych rozważa zakup samochodu elektrycznego, z czego 15% myśli o pojeździe w pełni elektrycznym. „Barometr Nowej Mobilności 2022/23″ zawiera m.in. informacje o tym, jakich obecnie pojazdów szukają Polacy, jak wygląda profil użytkownika EV, jaki jest poziom wiedzy społeczeństwa na temat elektromobilności oraz jakie upodobania dotyczące infrastruktury ładowania przejawiają badani. Przedstawia również dokładne preference zakupowe Polaków w zakresie motoryzacji oraz ich podejście do używanych samochodów elektrycznych.
W 2021 r. w Polsce doszło do prawie 8 tys. pożarów samochodów osobowych. Żaden z tych przypadków nie dotyczył pojazdu elektrycznego. Mimo to, temat bezpieczeństwa samochodów zeroemisyjnych nadal powraca w przestrzeni publicznej, a wokół elektromobilności w kontekście pożarów narasta wiele mitów. Opracowanie inicjuje merytoryczną dyskusję dotyczącą bezpieczeństwa przeciwpożarowego pojazdów elektrycznych, stacji oraz punktów ładowania, gromadząc w jednym miejscu rzetelne informacje na ten temat. Dokument kierowany jest zarówno do przedstawicieli sektora motoryzacyjnego, jak i administracji publicznej, właściwych służb, czy też użytkowników pojazdów elektrycznych.
Raport przygotowany na zlecenie Miasta Wrocław, zawierający szereg rekomendacji dotyczących wdrożenia obszaru niskoemisyjnego w stolicy Dolnego Śląska. Rekomendacje oparte zostały na rzetelnych danych, zebranych podczas pomiaru rzeczywistych emisji spalin z transportu drogowego we Wrocławiu. Badanie trwało prawie dwa tygodnie, zrealizowano je w 9 różnych lokalizacjach, zgromadzono łącznie ok. 68 tys. pomiarów, pozwalających na ustalenie rzeczywistej struktury wrocławskiej floty oraz określenie ilości zanieczyszczeń, które emitują różne kategorie pojazdów.

Więcej informacji na temat implementacji strefy czystego transportu we Wrocławiu na stronie: https://www.wroclaw.pl/komunikacja/strefa-czystego-transportu-wroclaw-badania-koncultacje-rekomendacje
Rok 2022 to kolejny, rekordowy rok zarówno w polskim, jak i w europejskim sektorze elektromobilności. Ponad trzykrotnie, w trakcie zaledwie dwóch lat, powiększyła się flota samochodów z napędem elektrycznym w Polsce. Ponad 600 nowych stacji ładowania w Polsce zainstalowano w 2022 r. To wynik lepszy niż w ubiegłych latach, ale nadal niewystarczający, by wypełnić ambitne cele wyznaczone przez unijne rozporządzenie AFIR. Co działo się w prawie polskim i europejskim oraz jak wygląda prognoza na 2023? PSPA, największa organizacja branżowa kreująca rynek zrównoważonej mobilności w Polsce i w regionie CEE, podsumowuje rok 2022.
Sektorowy projekt elektryfikacji ciężkiego transportu w Polsce, zainaugurowany przez PSPA wraz z szeregiem podmiotów aktywnie działających w obszarze rozwoju zrównoważonego transportu, który ma na celu budowę polskiego „know-how” w zakresie wdrażania i eksploatacji stacji ładowania dedykowanych pojazdom ciężkim oraz rozwoju elektromobilności w sektorze transportu towarów. Grupa ekspercka projektu „eHDV Infrastructure Lab”, składająca się z przedstawicieli sektora logistyki, retailu, OEM oraz jednostek administracji publicznej, dążyć będzie do budowy w pełni funkcjonalnego, pierwszego w Polsce hubu ładowania dedykowanego elektrycznym pojazdom ciężarowym.
Rozwój elektromobilności oznacza prawdziwą rewolucję w przemyśle motoryzacyjnym, który odpowiada obecnie aż za 8% PKB Polski. W kolejnych latach na znaczeniu będą stopniowo tracić producenci pojazdów konwencjonalnych i przeznaczonych do nich podzespołów, a łańcuchy dostaw ulegną znacznej przebudowie. Raport przedstawia wariantowe scenariusze rozwoju polskiej gospodarki w kontekście elektromobilności oraz prognozę wpływu elektromobilności na rozwój gospodarczy Polski 2022-2050.
Nawet 37 razy powinna wzrosnąć do 2035 r. moc zainstalowana ogólnodostępnej infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych w Polsce. To konsekwencja nowych regulacji przygotowywanych przez instytucje Unii Europejskiej. Tymczasem rozwój infrastruktury wciąż ogranicza szereg barier systemowych. Raport prezentuje propozycje zmian legislacyjnych, których wdrożenie pozwoli na przyspieszenie rozbudowy polskiej sieci ogólnodostępnych stacji ładowania.
Do prawie 15% w 2025 r. może wzrosnąć udział pojazdów elektrycznych w sprzedaży nowych samochodów osobowych w Polsce. Licząca ponad 20 mln szt. polska flota dysponuje olbrzymim potencjałem do elektryfikacji, a w związku z projektowanymi regulacjami unijnymi łączna moc stacji ładowania w Polsce w ciągu trzech lat powinna wzrosnąć nawet 15-krotnie. Raport przedstawia obszary dające najlepsze perspektywy dla rozwoju elektromobilności na polskim rynku z perspektywy zagranicznych inwestorów.
ABC ustanawiania Strefy Czystego Transportu, czyli jak skutecznie wdrażać Strefy Czystego Transportu. Propozycja zmian przepisów regulujących funkcjonowanie Stref Czystego Transportu. Modelowa strefa czystego transportu – Case study
Przystępne wyjaśnienie procedury odbioru stacji ładowania pojazdów elektrycznych, uwzględniające zmiany wprowadzone przez nowelizację Ustawy o elektromobilności z grudnia 2021 r. Publikacja skierowana jest zarówno do operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania czy podmiotów eksploatujących stacje inne niż ogólnodostępne, jak i potencjalnych inwestorów oraz podmiotów budujących i utrzymujących punkty ładowania dla autobusów. Celem opracowania jest ułatwienie i przyspieszenie wdrażania infrastruktury EV w Polsce
Praktyczny przewodnik dotyczący zasad instalacji prywatnej stacji ładowania w budynkach wielorodzinnych dedykowany mieszkańcom i zarządcom wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni i budynków komunalnych. Przewodnik obejmuje kwestie związane z przygotowaniem, posadowieniem i obsługą prywatnego punktu ładowania pojazdu elektrycznego.
Popyt na całkowicie elektryczne samochody (BEV) wzrośnie w Europie do ok. 50% w 2030 r. i do ok. 70% w 2040 r. – wynika z analizy Element Energy i Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), która objęła siedem europejskich rynków. Autorzy raportu wskazują ponadto, że zdynamizowanie popytu na zeroemisyjne samochody o ok. 30%, może nastąpić w przypadku wczesnego upowszechnienia dedykowanych platform lub o 8% przy zintensyfikowanym rozwoju publicznej infrastruktury ładowania. Niezmiennie kluczowym wzywaniem sektora e-mobility pozostaje cena zakupu.
Demand for battery electric cars (BEV) in Europe will increase to approx. 50% in 2030 and to approx. 70% in 2040, according to an analysis by Element Energy and the Polish Alternative Fuels Association (PSPA), which covers seven European markets. The authors of the report also indicate that the acceleration of the demand for zero-emission cars by approx. 30% may take place in the case of early popularization of dedicated BEV platforms or by 8% with intensified development of public charging infrastructure. However, the purchase price remains the key challenge for the e-mobility sector.
Obraz polskiej elektromobilności na koniec 2021 r. Podsumowanie danych dotyczących pojazdów z napędem elektrycznym oraz infrastruktury ładowania EV, a także zmiany w zakresie legislacji, które miały miejsce w 2021 r.
Wyniki badania społecznego zrealizowanego na próbie 1206 Polaków, dot. preferencji związanych z zakupem EV i infrastrukturą ładowania. Badanie pogłębiono o indywidualne wywiady z użytkownikami EV, a wyniki otrzymane w Polsce porównano z trendami globalnymi
Raport Boston Consulting Group (BCG) przygotowany we współpracy z PSPA. Opracowanie zawiera scenariusze wpływu transformacji sektora transportu w Polsce na rynek pracy do 2030 r. Analiza objęła szeroką grupę 26 branż podzielonych na 8 głównych obszarów i 31 grup zawodowych podzielonych na 5 kategorii: technologia, zaopatrzenie, działalność produkcyjna i usługowa, sprzedaż oraz pozostałe miejsca pracy. W opracowaniu uwzględniono aż 806 różnych stanowisk.
Boston Consulting Group (BCG) report prepared in cooperation with Polish Alternative Fuels Association (PSPA). The study contains scenarios of the impact of the transport sector transformation on the labour market in Poland until 2030. The analysis covered a wide group of 26 industries grouped into 8 main clusters and 31 different job families aggregated into 5 job categories: engineering, procurement, production and service operations, sales and other functions. 806 different job positions were included in the study.
Pierwszy test komercyjnego wykorzystania seryjnie produkowanej ciężarówki elektrycznej w warunkach polskich
Największy projekt badawczy komercyjnego wykorzystania pojazdów elektrycznych w Polsce i regionie CEE
PSPA przeanalizowało treść projektu ustawy o zmianie Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, który w lutym 2021 r. opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji. W dziesięciu punktach prezentujemy kluczowe, w naszej opinii, rozwiazania oraz przewidujemy ich wpływ na rozwój elektromobilności w Polsce.
White Paper Centrum Badań i Analiz PSPA, w którym podsumowano przypadki pożarów pojazdów elektrycznych na świecie. Opracowanie dowodzi, że zapłony EV są bardzo rzadkie i zazwyczaj dochodzi do nich wskutek wystąpienia kilku czynników ryzyka jednocześnie.
Prezentacja samochodów BEV i PHEV dostępnych w stałej sprzedaży na terenie Polski, a także lista zapowiedzianych premier. Katalog zawiera m.in. ceny oraz szczegółowe parametry pojazdów
Praktyczny przewodnik dotyczący zasad instalacji infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, dedykowany zarządcom wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Przewodnik zawiera uproszczony schemat instalacji prywatnej ładowarki, nadchodzące zmiany legislacyjne oraz istniejący stan prawny. Opracowanie powstało w ramach projektu „Biała Księga Elektromobilności” zainicjowanego przez PSPA
Praktyczny przewodnik dotyczący zasad instalacji prywatnej stacji ładowania w budynkach wielorodzinnych dedykowany mieszkańcom wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Przewodnik obejmuje kwestie związane z przygotowaniem, posadowieniem i obsługą prywatnego punktu ładowania pojazdu elektrycznego. Opracowanie powstało w ramach projektu „Biała Księga Elektromobilności zainicjowanego przez PSPA.
Szczegółowa analiza SCT – od opinii prawnej i wyjaśnienia prawodawstwa, przez zbadanie stref niskoemisyjnych funkcjonujących w Europie. Wyniki badań społecznych w zakresie nastawienia Polaków do stref, które zrealizowano wśród mieszkańców największych aglomeracji
Szczegółowa analiza obowiązujących w Polsce regulacji prawnych. Aspekty prawne i techniczne wdrażania elektromobilności i paliw alternatywnych
Gotowe propozycje rozwiązań graficznych, w tym znaków pionowych i poziomych, dla elektromobilności w Polsce. Punkt wyjścia do dyskusji w zakresie stworzenia odpowiedniego systemu informacji w ramach nowelizacji przepisów
Wszechstronna publikacja na temat elektromobilności wydana w formie infografik. Od podstawowych informacji, przez technologię, eksploatację i bezpieczeństwo, aż po aspekty ekologiczne i najczęściej zadawane pytania – publikacja obejmuje szeroki zakres tematów związanych z elektromobilnością
Publikacja opisująca polski potencjał oraz plany rozwoju elektromobilności. Informacje na temat prawa, zachęt oraz instrumentów finansowych wspierających rozwój elektromobilności w Polsce. Przedstawia potencjał wytwórczy w zakresie polskiej specjalizacji – autobusów elektrycznych
Analiza uwarunkowań wprowadzania autobusów elektrycznych do obsługi polskich i zagranicznych miast. Prezentacja dziesięciu najlepszych praktyk elektryfikacji publicznego transportu zbiorowego w Europie
Porównanie całkowitych kosztów posiadania (TCO) elektrycznego samochodu dostawczego (Mercedes-Benz eVito) oraz jego konwencjonalnego odpowiednika. W ramach badania, pojazdy były eksploatowane w trzech różnych lokalizacjach, w rzeczywistych warunkach użytkowania
Porównanie całkowitych kosztów posiadania (TCO) Volkswagena e-Craftera oraz jego konwencjonalnego odpowiednika. Raport z badania wskazuje, po ilu latach od zakupu, eksploatacja elektrycznego samochodu dostawczego staje się opłacalna
Raport powstał na podstawie badania zrealizowanego wśród członków PSPA i innych firm zainteresowanych rozwojem elektromobilności. Celem było poznanie opinii potencjalnych beneficjentów nt. form wsparcia w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
Raport systematyzuje wiedzę o założeniach koncepcji Vehicle-to-Grid i konfrontuje ją z obecnymi rozwiązaniami. Wskazuje korzyści, jakie może przynieść wykorzystanie pojazdów elektrycznych, jako rozproszonych magazynów energii
Podręcznik dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Kompendium wiedzy w zakresie elektryfikacji publicznego transportu zbiorowego

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: