Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Polityka Prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników strony internetowej https://psnm.org.
 2. Serwisem jest strona internetowa znajdująca się pod adresem: https://psnm.org wraz z podstronami, w tym także wszelkie aplikacje znajdujące się na tej stronie.
 3. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z serwisu w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności wypełniająca formularz kontaktowy lub zapisująca się do Newslettera.

II. Przetwarzanie danych

Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), dalej: RODO,
 • ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19),
 • ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03 ze zm.) oraz
 • ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z dnia 2019.12.20 ze zm.),

w tym zgodnie z zakresem udzielonej zgody.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności, ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa, NIP: 5252684377, REGON: 365877690, KRS: 000064315, dalej: PSNM lub Administrator.
 2. Cel przetwarzania danych osobowych to realizacja usług Serwisu – na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Zakres przetwarzania danych osobowych to:
 • Imię,
 • Telefon kontaktowy,
 • Adres e-mail.

Dodatkowe informacje pobierane w trakcie korzystania z Serwisu:

 • Adres IP,
 • Data i godzina wysłania zgłoszenia,
 • Nazwa, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej.
 1. Prawa Użytkownika – Administrator respektuje prawa przysługujące każdej osobie, której dane są przetwarzane, w tym prawa:
  • dostępu do danych,
  • do sprostowania danych,
  • do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych,
  • do wniesienia sprzeciwu,
  • do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w inny sposób istotnie na nią wpływa.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownik, którego dane są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jego prawa zostały naruszone.

 1. Okres przechowywania danych – dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z jej wykonywaniem. Jeżeli jest to uzasadnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dane osobowe Uczestników przechowywane są także przez okres przewidziany prawem.
 2. Odbiorcy danych – do danych Użytkownika mogą mieć dostęp pracownicy oraz podwykonawcy Administratora (podmioty przetwarzające), np. firmy prawnicze, informatyczne.
 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy.

Uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie lub usunięcie danych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@psnm.org lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres: Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności, ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa.

Administrator nie dokonuje obrotu danymi i nie przekazuje danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, niż wskazane powyżej, bez zgody Użytkownika.

Przetwarzane dane osobowe mogą jednak zostać udostępnione bez zgody Użytkownika uprawnionym organom publicznym na ich żądanie znajdujące oparcie w obowiązujących przepisach lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń właściwych organów.

Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji, jeżeli są wykorzystywane, odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL. Komunikaty informacyjne, promocyjne i ofertowe przesyłane są na adres poczty elektronicznej Użytkownika wyłącznie po wyrażeniu przez niego stosownej zgody marketingowej.

Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane osobowe podane przez Użytkownika nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

III. Polityka Cookies

Dla Państwa wygody strona https://psnm.org używa plików cookies aby dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.

 1. Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne Administrator informuje, że gromadzi informacje o Użytkowniku za pośrednictwem plików “cookies”.
 2. W niniejszym ustępie określone są zasady zapisywania, przechowywania oraz dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą stosowania plików cookies.
 3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności są to niewielkie informacje tekstowe, które zapisywane i przechowywane są na urządzeniach końcowych Użytkownika, za pośrednictwem których możliwe jest korzystanie ze strony internetowej.
 4. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego działania jego stron internetowych, zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu w zakresie wybranego języka, marketingu bezpośredniego, zapewnienia większego bezpieczeństwa, w tym aby wykryć ewentualne oszustwa czy nadużycia.
 5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu. Zmian tych można dokonać za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej.
 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w używanej przeglądarce internetowej.

Strona https://psnm.org wykorzystuje dwa rodzaje cookies:

 • wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających),
 • funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika) takie jak:
  • cookies google-analytics.com lub google search console – służą do prowadzenia statystyk dla witryny; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,
  • cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

Serwisy obce, do których może odsyłać strona https://psnm.org, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom Użytkownika.

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Poniżej zaprezentowano sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Dane osobowe przetwarzane są z uwzględnieniem poufności oraz integralności.
 3. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione w Serwisie.

Polityka plików cookies Serwisu internetowego psnm.org

1. Serwis internetowy www.psnm.org, zwany dalej Serwisem, prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności z siedzibą ul. Fabryczna 5A; 00-446 Warszawa, zwane dalej PSNM, podczas świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu może wykorzystywać pliki cookies.

2. Pliki cookies są plikami tekstowymi wysyłanymi na urządzenia końcowe (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon) z których korzysta Użytkownik Serwisu.

3. Wykorzystywanie plików cookies ma na celu umożliwienie lepszego dopasowania Serwisu, prezentowanych treści oraz kompatybilność z urządzeniami Użytkownika, jak również służy PSNM w celach statystycznych.

4. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu Użytkownika poprzez mechanizm plików cookies wysyłanych za pośrednictwem Serwisu jest zgodne z postanowieniami art. 173 ust. 1 – 3 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 z późn. zm.).

5. Stosowane mechanizmy nie wpływają negatywnie na urządzenia Użytkownika, jak również nie modyfikują zainstalowanego oprogramowania i jego konfiguracji.

6. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu zostaje informowany o stosowaniu plików cookies.

7. Użytkownik ma możliwość własnego dostosowania możliwości przesyłania plików cookies, jak również całkowitego ich wyłączenia, poprzez zastosowanie odpowiednich funkcjonalności używanej przez niego przeglądarki. Każdy producent przeglądarek internetowych wskazuje na swoich stronach internetowych sposoby wyłączenia lub usuwania plików cookies.

8. Wykorzystywane przez PSNM pliki cookies nie będą powodowały identyfikacji danego Użytkownika, a więc nie będą stosowane konfiguratory łączenia adresów IP urządzenia z danymi konkretnego Użytkownika. Wszelkie informacje zwrotne będą miały charakter anonimowy.

9. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies przez Serwis lub też chęć ich ograniczenia lub usunięcia, Użytkownik może odpowiednio dostosować ustawienia swojej przeglądarki internetowej, zgodnie z wytycznymi producenta znajdującymi się na stronach internetowych:

a) Internet Explorer i Edge:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
b) Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl; c) Mozilla Firefox :
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;
d) Safari:
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
e) iOS Safari (Safari Mobile):
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
f) Android Browser:
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en
g) Opera:
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

10. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

I. cookies własne – przesyłane przez Stronę internetową Serwisu dla zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania oraz celem zastosowania odpowiednich funkcjonalności technicznych i bezpieczeństwa.

II. cookies stron trzecich – przesyłane przez inne podmioty współpracujące z PSNM lub świadczące na jego rzecz usługi, jak również dostosowujące wygląd strony internetowej oraz prezentowanych treści do preferencji Użytkownika.

11. Serwis korzysta w szczególności z poniżej wymienionych narzędzi wykorzystujących pliki cookies:

I. Google Analytics – narzędzie analizy ruchu na Stronie internetowej Serwisu odnoszące się do anonimowego wskazania typu Użytkowników oraz ich zachowań podczas korzystania z Serwisu. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies przez Google Analytics można znaleźć na stronie internetowej:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

II. Google Tag Manager – narzędzie zarządzania tagami usprawniające możliwość właściwej aktualizacji tagów i fragmentów kodu witryny lub aplikacji mobilnych. Może służyć także dodawaniu i aktualizacji niestandardowych tagów stron trzecich. Dodanie niewielkiego fragmentu kodu menedżera tagów umożliwia bezpiecznie wdrożenie ustawienia analityki i tagów pomiarowych, korzystając z internetowego interfejsu Użytkownika. Więcej informacji na temat systemu zarządzania tagami można znaleźć na stronie internetowej:
https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=pl

III. WordPress Cookies – narzędzia umożliwiające szybsze poruszanie się Użytkowników po Serwisie, zapamiętujące dane logowania na stronie internetowej Serwisu, lub służące do kontynuowania wpisów na blogu przez danego zindywidualizowanego Użytkownika. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies w ramach tego narzędzia można znaleźć na stronie internetowej: www.wordpress.org/support/article/cookies.

IV. Hotjar Cookies Analitycs – narzędzie analizujące w sposób anonimowy zachowania Użytkowników Serwisu przy wykorzystaniu mapy strony internetowej, analizy ścieżek konwersji, ankiet kontekstowych, czy też nagrań związanych z korzystaniem z witryny internetowej. Więcej informacji na temat funkcjonowania tego narzędzia można znaleźć na stronie internetowej: www.hotjar.com/privacy.

V. Facebook Custom Audience – narzędzie pozwalające na wykorzystywanie plików cookies w celu budowania grupy niestandardowych odbiorców do których adresowane będą spersonalizowane treści reklamowe, na podstawie uprzednio zaobserwowanych preferencji.
Więcej informacji na temat tego narzędzia można znaleźć na stronie internetowej: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

VI. Pliki cookies stosowane przez portale społecznościowe (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, itp.) – narzędzie dedykowane Użytkownikom portali społecznościowych umożliwiające tworzenie dla tych Użytkowników dedykowanych treści na podstawie zebranych informacji o ich aktywności na danym portalu oraz ich łączenia.

Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies przez portale społecznościowe można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych portali, m.in.:

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl&gl=pl
https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

VII. Analityczne pliki cookies portali społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, itp.) – narzędzie śledzące aktywność Użytkowników w sieci internet.

VIII. Piksel Facebooka – narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie.
https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142

12. Korzystanie z Serwisu oraz wszelkich świadczonych za jego pośrednictwem Usług, przy braku wyłączenia lub ograniczenia stosowania plików cookies przez Użytkownika, stanowi akceptację niniejszej Polityki plików cookies oraz zgodę na przesyłanie przez PSNM plików cookies, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 z późn. zm.).

13. Niniejsza Polityka plików cookies została sporządzona w języku polskim. W przypadku tłumaczeń Polityki plików cookies na inne języki oraz ewentualnych nieścisłości lub niejasności, wiążącą wersją Polityki plików cookies jest zawsze wersja w języku polskim.

14. PSNM zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w postanowieniach Polityki plików cookies w wypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowszych technologii wymagających zmiany tychże postanowień oraz w wypadku zmiany zasad świadczenia Usług przez PSNM.

15. Wszelkie informacje o zmianach w Polityce plików cookies zamieszczane będą na Stronie internetowej Serwisu i wchodzą w życie od dnia ich opublikowania.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: