Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Czy w Polsce zabraknie stacji ładowania samochodów elektrycznych?

Prawie 9-krotnie – do ok. 42 tys. – może wzrosnąć liczba ogólnodostępnych punktów ładowania w Polsce w ciągu trzech lat. Warunkiem jest optymalizacja prawa oraz kontynuacja programów wsparcia finansowego. Bez wprowadzenia niezbędnych zmian przed ładowarkami mogą tworzyć się kolejki. W najnowszym wydaniu raportu „Polish EV Outlook” PSPA prezentuje dwa scenariusze rozbudowy infrastruktury ładowania w Polsce.

Liczba samochodów z napędem elektrycznym przypadających na jeden punkt ładowania w latach 2019-2022 podwoiła się: wzrosła z niecałych 6 do prawie 12. To konsekwencja znacznie szybszego rozwoju zelektryfikowanej floty w stosunku do tempa rozbudowy sieci ładowarek. Odwrócenie tego trendu stanowi poważne wyzwanie – sektor infrastruktury w Polsce wciąż stoi przed szeregiem poważnych barier natury systemowej.

– W drugim wydaniu „Polish EV Outlook 2022” odpowiadamy na pytania dotyczące dalszego rozwoju ogólnodostępnych punktów ładowania. Scenariusz bazowy zakłada brak optymalizacji prawa, przede wszystkim w zakresie skrócenia przewlekłych czasów przyłączeń stacji do sieci elektroenergetycznej, jak również niewznowienie zakończonego w marcu przez NFOŚiGW programu dopłat. W takim przypadku – mimo rosnącego popytu na usługi ładowania oraz inwestycji ze strony kolejnych operatorów – w ciągu trzech najbliższych lat w Polsce powstanie mniej niż 30 tys. nowych punktów ładowania. To zdecydowanie za mało, jeżeli mają zostać stworzone warunki do popularyzacji elektromobilności na skalę masową w perspektywie 2025 r. Niezlikwidowanie barier systemowych rodzi ryzyko, że w przyszłości częstym widokiem przy ładowarkach będą kolejki. Już w 2023 r. na jeden punkt ładowania może przypadać aż 14 samochodów z napędem elektrycznym – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Założenia drugiego scenariusza ujętego w „Polish EV Outlook 2022” uwzględniają wejście w życie specustawy, której propozycję PSPA opracowało wraz z czołowymi interesariuszami sektora e-mobility w Polsce, w tym wiodącymi operatorami infrastruktury ładowania. Zmiana prawa doprowadziłaby do istotnego skrócenia czasu realizacji budowy przyłączy ogólnodostępnych stacji ładowania do sieci OSD (w założeniu do maksymalnie 12 miesięcy, bez względu na rodzaj napięcia), wdrożenia mechanizmów ułatwiających i stymulujących OSD do inwestycji w rozbudowę sieci dystrybucyjnych, określenia precyzyjnie zdefiniowanych standardów budowy przyłączy przez OSD (m.in. w zakresie miejsca budowy punktu przyłączeniowego lub możliwości wyboru poziomu napięcia, niezależnie od mocy stacji ładowania), jak również do uporządkowanie struktury własnościowej infrastruktury energetycznej na Miejscach Obsługi Podróżnych. Scenariusz rozwojowy zakłada ponadto uruchomienie kolejnych naborów w ramach programów wsparcia ze środków publicznych.

– Transformacja w sektorze transportu przebiega tak szybko, że o wprowadzeniu zmian przepisów regulujących obszar infrastruktury ładowania nie możemy mówić już w kategorii „możliwości” tylko „absolutnej konieczności”. Zwłaszcza, że już wkrótce instytucje unijne zatwierdzą projekt rozporządzenia AFIR nakładającego na każde z państw członkowskich określone cele w zakresie podwyższenia łącznej mocy ogólnodostępnych ładowarek. Optymalizacja prawa i kontynuacja programów subsydiów daje szansę na rozbudowanie sieci punktów ładowania do ponad 42 tys. w 2025 r., czyli liczby 9-krotnie wyższej niż obecnie. A co najważniejsze ustabilizowanie przyjaznego otoczenia regulacyjnego już na obecnym etapie pozwoli na zdecydowane przyspieszenie rozbudowy infrastruktury w kolejnych latach względem scenariusza bazowego – mówi Maciej Mazur.

Oprócz prognoz rozwoju rynku e-mobility, treść drugiego wydania „Polish EV Outlook 2022” obejmuje również kompleksową analizę obecnej sytuacji sektora stacji ładowania w Polsce. W raporcie zaprezentowano m.in. informacje nt. stopnia rozwoju sieci wiodących operatorów, najpopularniejszych producentów ładowarek, czy też realizacji przez poszczególne gminy obowiązków wynikających z Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

– W I połowie 2022 r. łączna liczba ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce powiększyła się o prawie 16%. Zainstalowano dokładnie 300 nowych ładowarek. Co istotne, Polska nadal posiada jeden z największych udziałów stacji DC w Europie (29%). Stale rośnie liczba ładowarek o mocy co najmniej 100 kW zlokalizowanych wzdłuż sieci TEN-T. W czerwcu bieżącego roku kierowcy EV w Polsce mieli do dyspozycji takie urządzenia w 51 lokalizacjach, niektóre z nich można uznać za huby obejmujące co najmniej 3 ładowarki DC – mówi Jan Wiśniewski, Dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA.

Jak wynika z najnowszej edycji „Polish EV Outlook” po raz kolejny wzrósł – do 94% – udział publicznych ładowarek w Polsce dostępnych wyłącznie odpłatnie. Podobnie, odnotowano wzrost udziału stacji funkcjonujących w ramach sieci 12 wiodących operatorów. Wynosi on już 67%. Co ciekawe największym udziałem – po 19,8% – w sieci ogólnodostępnych stacji ładowania pod koniec I połowy 2022 r. dysponowały dwie firmy – GreenWay Polska oraz Orlen Charge. W pierwszej piątce znajdują się też Tauron, NOXO oraz EV+. Ponad połowa – 56% – wszystkich ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce funkcjonuje w 37 miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców.

– Ranking miast z największą liczbą ładowarek niezmiennie otwiera Warszawa. Kolejne pozycje zajmują: Katowice, Gdańsk, Poznań i Kraków. W podziale na województwa, najwięcej ogólnodostępnych stacji zlokalizowanych jest na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego, pomorskiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Najmniej – w województwie świętokrzyskim, lubelskim i podlaskim. Warto zauważyć, że udział poszczególnych regionów Polski w zakresie infrastruktury ładowania jest ściśle skorelowany z aktualną liczbą samochodów z napędem elektrycznym. W pierwszej kolejności operatorzy instalują ładowarki w lokalizacjach, w których mogą liczyć na największe przychody. 41% ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce znajduje się na publicznych parkingach, 17% w obrębie centrów handlowych, 16% na terenach hoteli, a 11% na stacjach paliw. Zdecydowana większość (94%) stacji ładowania w Polsce otwarta jest 24 godziny na dobę, a 11% stacji DC zostało zlokalizowane w ramach sieci TEN-T – dodaje Jan Wiśniewski.

Obok danych dotyczących sektora infrastruktury ładowania, drugie wydanie „Polish EV Outlook 2022” zawiera również kompleksową analizę rynku samochodów z napędem elektrycznym w Polsce (BEV + PHEV), jak również prognozę jego rozwoju do 2040 r. (w trzech odrębnych scenariuszach). W raporcie w szczegółowy sposób opisano także regulacje prawne kształtujące polski rynek elektromobilności. Treść drugiego wydania „Polish EV Outlook” obejmuje również przygotowaną we współpracy z IGKM analizę floty autobusów elektrycznych w polskich miastach, jak również prognozę wzrostu zapotrzebowania energetycznego związanego z rozwojem elektromobilności w Polsce. Nowością w najnowszej edycji raportu jest obszerna analiza nastrojów panujących wśród wiodących interesariuszy polskiego sektora e-mobility: producentów samochodów elektrycznych, dostawców prywatnych stacji ładowania, firm z branży CFM oraz operatorów infrastruktury ogólnodostępnej. Ponadto, drugie wydanie „Polish EV Outlook 2022” szczegółowo opisuje preferencje kierowców samochodów z napędem elektrycznych w Polsce w zakresie korzystania z prywatnych i publicznych stacji ładowania, ustalone na podstawie kilkuset wywiadów online zorganizowanych wśród członków EV Klub Polska.

Więcej informacji o „Polish EV Outlook 2022”, jak również możliwość zamówienia raportu na stronie: Polishevoutlook.pl

Zobacz również:

12 wniosków po Kongresie Nowej Mobilności 2022

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: