Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

PSPA koordynatorem ministerialnej grupy roboczej ds. wykorzystania wodoru w transporcie

Minister Klimatu i Środowiska powołał przedstawiciela Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych do pełnienia roli koordynatora jednej z sześciu grup roboczych utworzonych w celu wypracowania Polskiego porozumienia wodorowego. Tym samym rozpoczyna się etap realizacji postanowień Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego.

Celem Grupy Roboczej ds. Wykorzystania wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie jest określenie możliwych zastosowań wodoru oraz podjęcie działań na rzecz rozwoju jego wykorzystania w transporcie, a także przygotowanie postanowień porozumienia w tym zakresie. Jednym z jej zasadniczych zadań będzie przygotowanie propozycji zmian prawnych koniecznych dla wdrożenia wykorzystania wodoru w sektorze transportu.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, jako największa organizacja branżowa związana z rynkiem e-mobility w Polsce, od lat współpracuje z administracją, przemysłem i społeczeństwem. W lipcu 2019 r. PSPA zainicjowało projekt „Biała Księga Elektromobilności”, w który zaangażowało się ponad 150 podmiotów aktywnych w obszarze zrównoważonego i ekologicznego transportu. Projekt ma na celu identyfikację barier prawnych dla rozwoju elektromobilności w Polsce oraz wypracowanie efektywnych rozwiązań legislacyjnych. Najważniejsze rekomendacje ujęte w „Białej Księdze” zostały już włączone do obowiązującego prawa, np. E-Taryfa dla elektromobilności lub wkrótce staną się jego częścią, m.in. w ramach postulatów ujętych w projekcie ustawy zmieniającej ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

W ubiegłym roku „Białą Księgę Elektromobilności” rozszerzono o Grupę Roboczą ds. Technologii Wodorowych, która za swój główny cel przyjęła przygotowanie sprzyjających fundamentów prawnych dla rozwijania transportu opartego na wodorze. Grupa funkcjonująca już przy PSPA połączy swoje siły z Grupą powołaną przez Ministra Klimatu i Środowiska, której koordynatorem została Joanna Makola, prawnik w Polskim Stowarzyszeniu Paliw Alternatywnych.

– Nasze dotychczasowe działania w ramach „Białej Księgi Elektromobilności” przysłużą się realizacji nowego wyzwania, jakim jest koordynacja prac rządowej Grupy Roboczej ds. Wykorzystania wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie. PSPA w tym procesie będzie reprezentować wszystkie podmioty zainteresowane rozwijaniem w Polsce transportu opartego na wodorze – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

– Liczymy na dobrą i aktywną współpracę, która rozpoczyna się już dziś. W ramach trwających prac nad projektem ustawy zmieniającej ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych zaproponowano zbiór przepisów dotyczących planowania, budowania i funkcjonowania stacji tankowania wodorem. Należy zintensyfikować wysiłki w celu przyjęcia tych regulacji w najlepszym możliwym kształcie – mówi Joanna Makola z PSPA.

Grupa Robocza ds. Wykorzystania wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie nie będzie skupiać się jednak wyłącznie na wypracowaniu propozycji zmian prawnych. Cele Grupy obejmują też zdefiniowanie strategicznych obszarów rozwoju krajowego łańcucha wartości, jak również połączenie sił i kompetencji na rzecz powstania akredytowanego laboratorium badania jakości wodoru oraz jednostki certyfikującej. Co istotne, Grupa określi także plan działania na rzecz rozwoju infrastruktury tankowania wodoru i instalacji do oczyszczania wodoru. Ponadto, przygotuje grunt pod wypracowanie polskich rozwiązań technicznych dla sektora wodoromobilności. Działania Grupy mają skoncentrować się również na stworzeniu atrakcyjnych warunków dla zagranicznych B+R i inwestycji, zbadaniu możliwości i opłacalności zastosowania w transporcie gazów syntetycznych powstałych w procesie metanizacji wodoru, a także wsparciu oraz prowadzeniu B+R w zakresie wykorzystania wodoru na cele transportowe. Grupa określi też projekty strategiczne i możliwe źródła ich finansowania oraz potrzeby w zakresie edukacji i kształcenia kadr dla sektora. Efektem prac ma być opracowanie postanowień porozumienia we wskazanych wyżej obszarach.

Decyzją Ministra Klimatu i Środowiska, w pełnieniu obowiązków koordynatora Grupy Roboczej ds. Wykorzystania wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie Joannę Makolę będą wspierać Paweł Piotrowicz z TÜV SÜD Polska (podmiotu będącego partnerem technicznym PSPA w zakresie projektów związanych z sektorem wodoru) oraz Artur Marciniszyn z Transportowego Dozoru Technicznego. Pozostałe grupy robocze powołane w celu realizacji Partnerstwa Wodorowego to: Grupa ds. Wdrożenia technologii wodorowych w energetyce, Grupa ds. Wsparcia dekarbonizacji przemysłu, Grupa ds. Produkcji wodoru w nowych instalacjach, Grupa ds. Sprawnego i bezpiecznego przesyłu, dystrybucji i magazynowania wodoru, Grupa ds. Rozwoju krajowego łańcucha wartości gospodarki wodorowej. Pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego Partnerstwa Wodorowego odbyło się 7 stycznia br.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: