Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

PSPA: budynki w Unii Europejskiej będą bardziej przyjazne elektromobilności

Konieczność instalacji co najmniej jednego punktu ładowania samochodów elektrycznych w nowych lub odnawianych budynkach oraz obowiązek eliminacji przez państwa członkowskie przeszkód utrudniających instalację prywatnych ładowarek przewiduje propozycja nowelizacji Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPDB) przygotowana przez Komisję Europejską. Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) cele wyznaczone w projekcie powinny być jeszcze bardziej ambitne.

15 grudnia 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt nowelizacji Dyrektywy Parlamentu i Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Energy performance of buildings directive – EPBD). To uzupełnienie pakietu „Fit for 55”, którego ramy ogłoszono w lipcu 2021 r. „Fit for 55” zakłada m.in. wprowadzenie zakazu rejestracji nowych samochodów spalinowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej od 2035 r.

– Projekt rewizji EPDB zakłada m.in., że we wszystkich nowych i odnowionych budynków wyposażonych w więcej niż 3 miejsca parkingowe będzie konieczność zainstalowania co najmniej jednego punktu ładowania pojazdów elektrycznych. W przypadku nowych lub odnawianych budynków biurowych jeden punkt ładowania będzie musiał przypadać na 2 miejsca parkingowe. Poza tym obowiązkiem stanie się instalacja okablowania przygotowawczego dla wszystkich miejsc parkingowych w takim stopniu, aby możliwe było równoczesne korzystanie ze wszystkich przewidzianych punktów ładowania – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Autorzy projektu nowelizacji EPDB proponują również, żeby do 2027 r. w nowych we wszystkich (nowych i istniejących) niemieszkalnych budynkach zapewniających ponad 20 miejsc parkingowych co najmniej jedno na dziesięć miejsc parkingowych zostało wyposażone w punkt ładowania. W przypadku budynków należących do administracji publicznej co drugie miejsce parkingowe powinno być okablowane, tj. wyposażone w infrastrukturę kanałową umożliwiającą uruchomienie punktu ładowania. Na postawie projektu punkty ładowania wymieniane w Dyrektywie mają być wyposażone m.in. w funkcje ładowania inteligentnego oraz w funkcje ładowania dwukierunkowego (w uzasadnionych przypadkach).

– Ważną zmianą jest również wprowadzenie na poziomie dyrektywy obowiązku państw członkowskich do usunięcia barier utrudniających uruchamianie punktów ładowania w budynkach mieszkalnych, w których zlokalizowano miejsca parkingowe. Kraje członkowskie będą również musiały zapewnić dostępność wsparcia technicznego dla gospodarstw domowych wyrażających wolę instalacji ładowarek. Liczymy, że stanie się to kolejnym – po ostatniej nowelizacji Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych – czynnikiem przyspieszającym rozbudowę infrastruktury prywatnej w Polsce. PSPA szacuje potencjał w tym zakresie na nawet 110 tys. punktów, jednak coraz częściej docierają do nas informacje o licznych przeszkodach – przede wszystkim administracyjnych – na które natrafiają osoby wnioskujące o uruchomienie ładowarki np. w garażu podziemnym. To musi się zmienić, jeżeli elektromobilność w Polsce ma się rozwinąć na masową skalę – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Jak zauważa PSPA, nowelizacja EPBD stanie się istotnym wsparciem założeń planowanej rewizji dyrektywy w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Oba akty prawne stanowią podstawę regulacyjną przyspieszającą dekarbonizację sektora transportu i w konsekwencji realizację nadrzędnego celu, jakim jest osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej maksymalnie do 2050 r. Zdaniem PSPA, określone w „Fit for 55” cele dotyczące regionu Europy Środkowo-Wschodniej powinny być jednak jeszcze bardziej ambitne.

– Rozbudowa infrastruktury ładowania w Polsce i w całym regionie CEE musi zdecydowanie przyspieszyć, abyśmy mogli uniknąć dalszej budowy Europy dwóch prędkości i ograniczyć import do Polski używanych pojazdów spalinowych proporcjonalnie do wzrostu zeroemisyjnej floty w krajach Europy Zachodniej. W naszej ocenie cele przedstawione w projekcie nowelizacji EPBD powinny zakładać m.in. przygotowanie wszystkich nowych i remontowanych budynków mieszkalnych i biurowych do instalacji punktów ładowania przy każdym miejscu parkingowym do 2030 r. Dyrektywa powinna też określić cele pośrednie np. do roku 2027 r. W przypadku budynków z co najmniej 10 miejscami parkingowymi konieczne jest również ustalenie minimalnego udziału stanowisk z punktami ładownia np. 10% do 2025 r., 20% do 2030 r. i 40% do 2035 r. – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

PSPA wskazuje, że obecny projekt EPBD nie rozwiązuje w całości problemu odmawiania instalacji prywatnych punktów ładowania przez administrację budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Obciążanie kosztami renowacji całego okablowania parkingowego nadal obciąża wnioskodawców – użytkowników pojazdów elektrycznych. Kolejnym obszarem problemowym jest brak propozycji regulacji przyspieszających odbiory nowo instalowanych punktów ładowania. Na tę barierę wskazują również interesariusze rynku e-mobility z Niemiec, Francji i Hiszpanii.

– Mimo że projekt nowelizacji EPDB wprowadza przepisy wzmacniające rolę państw członkowskich we wdrażaniu istotnych dla elektromobilności regulacji i zmian, to jednak przewiduje niewystarczający mechanizm weryfikacji tych działań. Wsparcie finansowe i instytucjonalne powinno zostać uzależnione od postępów osiągniętych w poszczególnych obszarach, takich jak np. wdrażanie rozwiązań V2G czy inteligentnego ładowania EV. Istotnym brakiem jest również całkowite pominięcie w planowanych przepisach rozwiązań przyspieszających dekarbonizację transportu ciężkiego. W ocenie PSPA, projektowana nowelizacja EPBD w toku dalszych prac powinna zostać wzbogacona również o przepisy dotyczące obowiązku instalacji infrastruktury kanałowej i stacji ładowania wysokiej mocy przeznaczonej dla użytkowych pojazdów elektrycznych w magazynach, składach i zajezdniach – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

 

 

Zobacz również:

Pakiet „Fit for 55” daje nowy impuls do przyspieszenia rozwoju elektromobilności

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: