Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Opublikowano treść nowego projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

17 lutego br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nową wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.

Nowa wersja projektu oraz dokumenty towarzyszące dostępne są tutaj: https://legislacja.gov.pl/projekt/12340506/katalog/12740132#12740132

Zgodnie z zapowiedzią, w nowej treści projektu znalazły się przepisy wdrażające postanowienia Dyrektywy 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, która określa wymogi dotyczące wyposażania nowych (a w dalszym horyzoncie czasowym – również istniejących) budynków w infrastrukturę wstępną (kanałową) oraz w minimalną liczbę punktów ładowania.

Ministerstwo przychyliło się też do propozycji PSPA w zakresie wprowadzenia zmian w relacjach pomiędzy operatorem ogólnodostępnej stacji ładowania (OOSŁ), a dostawcą usługi ładowania (DUŁ). Zrezygnowano z przepisów przewidujących możliwość wjazdu do stref czystego transportu dla samochodów napędzanych gazem płynnym (LPG) i usunięto przepisy wprowadzające błędnie rozumianą progresywność. Doprecyzowano i rozwinięto, w stosunku do poprzedniej wersji projektu, przepisy dotyczące infrastruktury tankowania wodorem.

Częściowo utrzymano pakiet przepisów ułatwiających instalację punktów ładowania w istniejących budynkach wielorodzinnych na wniosek mieszkańców – posiadaczy pojazdów elektrycznych. Niestety, z projektu usunięto kluczowy przepis przewidujący sporządzenie ekspertyzy dotyczącej możliwości instalacji punktu ładowania na stanowisku postojowym w budynku wielorodzinnym w ramach obowiązkowego, cyklicznego przeglądu instalacji elektrycznej budynku oraz zaliczenie kosztów z tego tytułu do kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Według nowej wersji projektu, ekspertyza ma być sporządzana na wniosek mieszkańca, który poniesie związane z nią opłaty.

Zmieniono proponowaną wysokość opłat za wpis do rejestru Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych. Maksymalna wysokość miesięcznej opłaty, którą będzie musiał uiścić operator stacji ładowania to iloczyn 25 zł i liczby ogólnodostępnych stacji ładowania. Opłatą wynoszącą maksymalnie 50 zł miesięcznie mają zostać obciążeni dostawcy usługi ładowania. Konkretny wymiar opłaty na każdy kolejny rok kalendarzowy doprecyzuje rozporządzenie wykonawcze.

Szersze omówienie proponowanych zmian PSPA opublikuje po ich szczegółowym przeanalizowaniu.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: