Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Konsultacje Białej Księgi Elektromobilności

Blisko stu reprezentantów branży elektromobilności dyskutowało nad propozycjami zmian prawnych sprzyjających rozwojowi zeroemisyjnego transportu w Polsce. W spotkaniu konsultacyjnym „Białej Księgi Elektromobilności” PSPA udział wzięli przedstawiciele GDDKiA, UDT, KPRM, Ministerstw Klimatu, Rozwoju, Finansów i Aktywów Państwowych, a także samorządowcy z całej Polski.

Celem „Białej Księgi Elektromobilności” jest identyfikacja i usunięcie barier stojących na drodze swobodnemu rozwojowi zrównoważonego transportu w Polsce oraz wypracowanie propozycji odpowiednich zmian legislacyjnych. Na spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się w Centrum Nowej Mobilności w Warszawie, dotychczasową pracę podsumowały cztery grupy robocze powołane w ramach projektu: ds. Podatków i Taryf, ds. Infrastruktury Ogólnodostępnej, ds. Infrastruktury Budynkowej oraz ds. Wsparcia Samorządów. Nad propozycjami zmian dyskutowali reprezentanci takich instytucji jak Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, czy Urząd Dozoru Technicznego. Obecni byli także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości elektromobilności. Omówiono kilkadziesiąt propozycji zmian legislacyjnych, kluczowych dla rozwoju rynku.

– Grupa Robocza ds. Podatków i Taryf przedstawiła propozycje zmian prawnych, które adresują problemy rozliczeń z tytułu podatkowego ujęcia kosztów zakupu, użytkowania czy zasilania  samochodu elektrycznego we wszystkich możliwych kombinacjach własności – samochodu prywatnego i firmowego oraz sposobu jego użytkowania – do celów prywatnych i służbowych, w obszarze zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT,  jak i podatku dochodowego od osób prawnych – CIT. Propozycje zmian przedstawiono także m.in. w obszarach podatku akcyzowego, podatku VAT czy podatku od nieruchomości, a także w zakresie dotyczącym fiskalnej ewidencji usług ładowania samochodów elektrycznych – podsumowuje Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Prace Grupy Roboczej ds. Infrastruktury Ogólnodostępnej dotyczyły m.in. problematycznych i długotrwałych procesów przyłączeniowych, propozycji stworzenia spójnego systemu identyfikacji wizualnej elektromobilności oraz zapewnienia rezerwy miejsca i mocy pod stacje ładowania na nowobudowanych obiektach typu MOP (Miejsca Obsługi Podróżnych). Mowa była także o odmiennej kategorii stacji ładowania, jaką są stacje tymczasowe, testowe i demonstracyjne oraz propozycji złagodzenia rygorów dotyczących badań technicznych dla wolnych stacji ładowania AC.

– Propozycja stworzenia i ujęcia na gruncie prawnym systemu znaków i symboli identyfikujących elektromobilność to odpowiedź na potrzeby użytkowników pojazdów elektrycznych. Aktualnie brak jest w polskim systemie znaków drogowych znaku informującego o ogólnodostępnej stacji ładowania. Prace Grupy Roboczej ds. Infrastruktury Ogólnodostępnej mają na celu rozwiązanie tej kwestii. Wprowadzenie systemu wizualnej identyfikacji elektromobilności przyczyni się do budowy świadomości społecznej na temat pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury ładowania –uważa Maciej Mazur.

Grupa Robocza ds. Infrastruktury Budynkowej zidentyfikowała szereg barier niesprzyjających dynamicznej rozbudowie prywatnych i nieogólnodostępnych stacji ładowania w obszarze budynków mieszkalnych, jak i użytkowych. Kwestia właściwej implementacji prawa europejskiego w odniesieniu do infrastruktury budynkowej, która czeka Polskę w najbliższych miesiącach, ma kluczowe znaczenie dla tempa rozwoju elektromobilności w tym obszarze. Według „Barometru Nowej Mobilności 2019/2020”, aż 92% kierowców samochodów elektrycznych preferuje ładowanie swoich pojazdów w miejscu zamieszkania.

– Przedstawiciele Grupy wskazywali, że przyspieszenie tempa instalacji prywatnych i półprywatnych stacji w Polsce wymaga m.in. uproszczenia procedury wyrażenia zgody na instalację takich ładowarek w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, czy realizacji obowiązków związanych z zapewnieniem warunków przyłączania infrastruktury dla pojazdów elektrycznych, ustanowionych w dyrektywie 2018/844 z 30 maja 2018 r.dodaje Dyrektor Zarządzający PSPA.

Ponadto, zgoda na uruchomienie prywatnej stacji ładowania na mocy obowiązujących przepisów jest częstokroć interpretowana jako czynność przekraczająca zwykły zarząd. W zależności od sytuacji, może być wymagana zgoda większości lub nawet wszystkich mieszkańców budynku. Powoduje to przewlekłość procedury, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwia instalację prywatnej ładowarki.

– Spotkanie posłużyło jako platforma wymiany wiedzy dotyczącej zidentyfikowanych barier rozwoju rynku, jak i rozwiązań, których wdrożenie proponujemy w ramach projektu „Biała Księga Elektromobilności”. Przedstawiciele branży, samorządów i administracji rządowej dyskutowali, jak te rozwiązania dodatkowo ulepszyć i wzbogacić o głos szeroko reprezentowanego środowiska, regulatorów i podmiotów odpowiedzialnych za egzekwowanie regulacji. Obecność reprezentantów resortów wniosła cenny wkład w tę dyskusję, w niektórych wypadkach nakierowując nas na nowe możliwości rozstrzygnięcia wybranych problemów. Wszystko pozwala mieć pewność, że produkt końcowy w postaci pakietu niezbędnych zmian legislacyjnych w ramach „Białej Księgi”, będzie możliwie kompletny i wyczerpujący mówi Maciej Mazur.

Zakończenie prac w ramach projektu „Biała Księga Elektromobilności” nastąpi podczas Kongresu MOVE, współorganizowanego przez PSPA w ramach Poznań Motor Show w dniach 26-27 marca br.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: