Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Podsumowanie Global e-Mobility Forum 2019

Ponad 500 uczestników Global e-Mobility Forum, przedstawicieli administracji, biznesu, nauki oraz NGO, ekspertów i praktyków rynku z całego świata, zgodziło się w Warszawie co do jednego – rozwój zeroemisyjnego transportu wymaga dialogu wszystkich interesariuszy sektora elektromobilności.

Global e-Mobility Forum odbyło się 21 listopada na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Międzynarodowa konferencja wysokiego szczebla, z uczestnikami reprezentującymi rządy, organizacje międzynarodowe i przemysł, mającymi znaczący wpływ na kształt oraz tempo rozwoju globalnego rynku elektromobilności, zgromadziła ponad pół tysiąca uczestników. Wydarzenie zainaugurowali Premier Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki oraz Minister Klimatu i Prezydent COP24 Michał Kurtyka.

– Rozwój elektromobilności pozostaje naszym priorytetem. Wdrożyliśmy liczne instrumenty prawne i finansowe, mające przyspieszyć transformację w kierunku zeroemisyjnego transportu. Liczę że Global e-Mobility Forum pozwoli na wypracowanie nowych rozwiązań i idei będących odpowiedzią na wyzwania mobilności jutra – mówił szef rządu.

Organizatorem Global e-Mobility Forum była polska Prezydencja 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu oraz Ministerstwo Klimatu, we współpracy z PSPA.

– W Polsce chcemy żyć w czystych, zdrowych miastach, a elektromobilność jest skutecznym narzędziem do poprawy jakości naszego życia. Cieszę się, że nasi partnerzy z całego świata przyjechali do Warszawy, by wspólnie dyskutować, jak wspierać i budować system ekologicznego transportu – mówił Minister Klimatu, Prezydent COP24 Michał Kurtyka.

Podczas Forum odbyły się posiedzenia 6 międzynarodowych grup roboczych, zorganizowanych w formule okrągłych stołów. Ich zadaniem było omówienie dotychczasowych doświadczeń oraz najlepszych praktyk w obszarach tematycznych mających kluczowe znaczenie dla sektora zeroemisyjnego transportu. W posiedzeniach grup wzięli udział eksperci z całego łańcucha wartości elektromobilności – reprezentanci administracji, producentów pojazdów, podzespołów i infrastruktury oraz koncernów energetycznych, operatorzy stacji ładowania i systemów mobilności współdzielonej, dostawcy technologii, przedstawiciele organizacji branżowych i pozarządowych, uczelni wyższych, firm doradczych, instytucji finansowych oraz instytucji publicznych.

– Łącznie w posiedzeniach grup roboczych wzięło udział ponad 200 ekspertów z polski i zagranicy – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Koordynatorzy poszczególnych grup roboczych przedstawili najważniejsze wnioski z prac swoich zespołów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

  1. Strategie rozwoju elektromobilności muszą zostać dostosowane do lokalnych uwarunkowań

Uczestnicy grupy roboczej nr 1 (The most effective strategies for development of e-Mobility), debatujący nad najbardziej efektywnymi sposobami wdrażania elektromobilności na poszczególnych rynkach, zgodzili się, że nie istnieje jedna, uniwersalna strategia prowadząca do budowy ekosystemu zrównoważonego transportu. Rozwój floty pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury ładowania jest złożonym procesem, którego elementy zależą od szeregu czynników natury społecznej, finansowej oraz legislacyjnej. Efektywna strategia wdrażania zeroemisyjnego transportu musi zostać dostosowana do lokalnych uwarunkowań, zarówno na szczeblu krajowym, jak i samorządowym.

Elektromobilność nie może być celem samym w sobie, lecz narzędziem prowadzącym do poprawy jakości życia społeczeństwa. Podstawą jest edukacja, zarówno przedstawicieli administracji, jak i potencjalnych nabywców pojazdów elektrycznych. Budowanie systemu zrównoważonego transportu powinno zawsze zaczynać się od legislacji, dostosowanej do najważniejszych trendów w sektorze mobilności. 

  1. Stabilny i rozbudowany system wsparcia stanowi podstawę rozwoju rynku pojazdów elektrycznych

Przedmiotem prac grupy roboczej nr 2 (Financing e-Mobility) było określenie najbardziej efektywnych form wspierania elektromobilności. Eksperci podkreślali, że system subsydiów powinien być możliwe przejrzysty i stabilny – potencjalni nabywcy pojazdów elektrycznych muszą mieć świadomość na wsparcie jakiej wysokości mogą liczyć, jakie są zasady jego udzielania i jakich dokładnie korzyści ekonomicznych mogą się spodziewać.

Skuteczny system dotacji obejmuje cały łańcuch wartości w elektromobilności: nie tylko samochody, ale również pojazdy innego rodzaju (w tym autobusy) oraz infrastrukturę. Jak udowadniają liczne przykłady międzynarodowe, szczególne znaczenie ma dotowanie prywatnych ładowarek – większość kierowców EV preferuje ładowanie swoich samochodów w miejscu zamieszkania. Efektywny system wsparcia powinien być adresowany zarówno do osób prywatnych, przedsiębiorców, jak i samorządów. Dlatego korzystnym jest gdy administracja publiczna prowadzi stały, konstruktywny dialog ze wszystkimi uczestnikami rynku.

  1. Rozwój zrównoważonego transportu generuje nowe wyzwania

Wyzwania i bariery hamujące budowę ekosystemu ekologicznego transportu stanowiły temat posiedzenia grupy roboczej nr 3 (The challenges ahead of e-Mobility). Eksperci wymienili szereg czynników, które wpływają na tempo wzrostu rynku. Wskazywali przede wszystkim na bariery natury prawnej, administracyjnej, niewystarczający stopień rozbudowy infrastruktury ładowania, wysokie ceny samochodów zero- i niskoemisyjnych w salonach, ale również przeszkody związane z niską świadomością społeczną oraz uwarunkowaniami technologicznymi. Uczestnicy dyskusji zwracali uwagę, że na niektórych rynkach podaż w sektorze elektromobilności nie nadąża za popytem, o czym świadczą długie czasy oczekiwania na dostawę samochodów elektrycznych. W przypadku przedsiębiorców i samorządów wdrażających do floty pojazdy elektryczne na większą skalę konieczna jest zmiana dotychczasowych modeli operacyjnych, realizowanych z myślą o pojazdach konwencjonalnych. Konieczne jest także podnoszenie stopnia ekologiczności całego cyklu życia EV, a w szczególności poszukiwanie kolejnych sposobów na ponowne wykorzystanie częściowo zużytych baterii.

  1. Osiągnięcie pełnej standaryzacji w sektorze elektromobilności nie jest w najbliższym czasie możliwe

Jednym z największych wyzwań współczesnego rynku elektromobilności jest pogłębianie stopnia standaryzacji w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych. Był to temat posiedzenia grupy roboczej nr 4 (Standardization in e-Mobility). Obecnie na świecie funkcjonuje kilka najpopularniejszych standardów ładowania (CCS, CHAdeMO oraz chiński GB/T) wpieranych przez różne koncerny motoryzacyjne. Wymusza to wyposażanie stacji ładowania w dodatkowe złącza, generując wyższe koszty. Ponadto, sieć ogólnodostępnej infrastruktury ładowania jest zarządzana przez wielu różnych operatorów, wprowadzających często odmienne formy dostępu do stacji i płatności za świadczone usługi, co znacząco obniża komfort użytkowania pojazdów elektrycznych. Eksperci podczas Global e-Mobility Forum zgodzili się, że ze względu na czynniki ekonomiczne i silną konkurencję na rynku, pełna standaryzacja w tym obszarze wymaga czasu. Poziom standaryzacji może być podnoszony stopniowo, ale absolutnie niezbędne jest prowadzenie stałego, konstruktywnego dialogu pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Kluczową rolę w tym obszarze odgrywają organizacje branżowe, jak również wprowadzanie odpowiednich regulacji prawnych. Stacje wchodzące w skład międzynarodowej sieci ładowania powinny się cechować wysokim poziomem interoperacyjności. Wobec braku standaryzacji, publicznie dostępne ładowarki muszą być uniwersalne i kompatybilne z możliwie wysoką liczbą pojazdów elektrycznych. Stacje  należy wyposażać w złącza dopasowane do różnych standardów ładowania.

  1. Przyszłością transportu są pojazdy elektryczne i wodorowe

Posiedzenie grupy roboczej nr 5 (The future of e-Mobility) koncentrowało się na debacie o przyszłości elektromobilności. Eksperci zgodzili się, że w kolejnych latach sektor transportu będzie opierał się zarówno na samochodach całkowicie elektrycznych zasilanych z akumulatorów, jak i na pojazdach napędzanych wodorem. Technologie wodorowe mogą zyskać szczególne znaczenie w segmencie transportu ciężkiego i długodystansowego. Z kolei pojazdy zasilane z akumulatorów w pierwszej kolejności zyskają na popularności w miastach, również dzięki coraz bardziej rozbudowanym systemom car-sharingu.

  1. Zmiany w sektorze mobilności otwierają pole dla nowych modeli biznesowych

Posiedzenie grupy roboczej nr 6 (Business models in e-Mobility) dotyczyło zrównoważonych modeli biznesowych, rozwijania wartości i nowych form własności, dostępu do kapitału, partnerstw publiczno-prywatnych oraz synergii startupów i korporacji. Eksperci doszli do wniosku, że zmiany w sektorze transportu są na tyle dynamiczne, że cały czas kreują możliwości powstawania nowych modeli biznesowych. Elektromobilność, autonomizacja oraz cyfryzacja to nie tylko nowe trendy technologiczne, ale czynniki, które mogą wpłynąć na zmianę stylu życia społeczeństw na całym świecie. Dobrym przykładem jest ekspansja usług mobilności współdzielonej, nierozerwalnie wiążąca się transformacją sektora motoryzacji. Inwestowanie w elektromobilność staje się coraz ważniejszym elementem tworzenia modeli biznesowych dużych korporacji, nie tylko zajmujących się transportem. Jej rozwój, jako odpowiedź na kluczowe wyzwania klimatyczne stojące przed ludzkością, staje istotną przewagą, również wizerunkową, przedsiębiorstw z wielu różnych gałęzi gospodarki.

Główne wnioski płynące z posiedzeń grup roboczych, które odbyły się w ramach Global e-Mobility Forum, podsumował na koniec konferencji Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Prezydent COP24.

– Wymiana idei i doświadczeń stanowi klucz do rozwoju rynku zrównoważonego transportu. Sektor prywatny i publiczny muszą ze sobą ściśle współpracować. Kwestie związane z rozwojem biznesu i technologii są nierozerwalnie złączone z ideą łagodzenia niekorzystnych zmian klimatycznych. Musimy nieustannie poszukiwać optymalnych rozwiązań w tym zakresie, również legislacyjnych – podsumował Michał Kurtyka.

Wśród podmiotów, które pracowały w ramach grup roboczych znalazły się m.in. Komisja Europejska, Ministerstwo Klimatu, Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Polski Fundusz Rozwoju, Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Zamówień Publicznych, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Agencja Rozwoju Przemysłu, Krakowski Holding Komunalny, Górnośląski Związek Metropolitalny, Lasy Państwowe, Tauron, Energa, innogy, Volkswagen, Volvo, Daimler, Nissan, Toyota, Solaris, Renault, Mitsubishi, Northvolt, CHAdeMO, GreenWay, Allego, Ekoenergetyka, Garo, ABB, engie, Nexity, PRE Biel, Enelion, KZŁ Bydgoszcz, ING Bank Śląski, Alphabet, Santander Leasing, Polkomtel, EFL, BMW Financial Services, Siemens, Hitachi, inPost, No Limit, Uber, Voom, Panek, Bird, Lime, 4Mobility, Triggo, McKinsey, PwC, KPMG, Szkoła Główna Handlowa, WWF, a także ambasady Wielkiej Brytanii, Holandii oraz Nowej Zelandii.

 

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: