Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Opinia do Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

W związku z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Polskie Stowarzysze Paliw Alternatywnych (PSPA), przekazało na ręce Pana Ministra Michała Kurtyki opinię przedstawicieli branży wobec ustawy w obecnym jej kształcie.

Jako wiodąca organizacja branżowa związana z rynkiem paliw alternatywnych w Polsce, współuczestnik inicjatywy na rzecz rozwoju elektromobilności powołanej przez Ministerstwo Energii, jak również członek największej organizacji branżowej w Europie związanej z rynkiem EV – The European Association for Electromobility (AVERE), PSPA stoi na stanowisku, że najlepsze rozwiązania prawne i organizacyjne, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju rynku paliw alternatywnych, można osiągnąć jedynie w ramach efektywnego dialogu branżowego.

Naszym wspólnym celem powinno być ukształtowanie takiego otoczenia gospodarczego, które pozwoli na szybki rozwój i funkcjonowanie rynku elektromobilności i paliw alternatywnych w Polsce.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych to krok milowy w drodze do niskoemisyjnego transportu w Polsce. To bardzo ważny akt prawny, a konieczność jego uchwalenia wynika zarówno z konieczności implementacji prawa europejskiego, jak i potrzeby uregulowania rynku paliw alternatywnych w Polsce. Dzięki niej, Polska dołączy do grona państw aktywnie wspierających rozwój elektromobilności w Europie. Jest to bez wątpienia krok w dobrą stronę, ale jeden z wielu, które Polska musi wykonać w drodze do niskoemisyjnego transportu.

Z uwagi na obserwowany na świecie i w Europie dynamiczny rozwój rynku samochodów i transportu opartego o paliwa inne niż konwencjonalne, podjęcie działań nakierowanych na uregulowanie rynku i promocję napędów alternatywnych w Polsce, stało się pilną potrzebą. Stworzenie jasnych, przejrzystych oraz przede wszystkim przewidywalnych ram prawnych, dzięki którym podmioty zainteresowane wykorzystaniem paliw alternatywnych, czy to jako producenci, dostawcy infrastruktury, czy jako użytkownicy, będą mogły działać efektywnie, jest krokiem we właściwym kierunku. Według przedstawicieli branży, obecny kształt Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych budzi jednak sporo wątpliwości interpretacyjnych, a niektóre przepisy mogą potencjalnie wyhamować rozwój elektromobilności i gazomobilności w Polsce.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) w przekazanej na ręce wiceministra energii Pana Michała Kurtyki opinii wskazuje obszary, które mogą mieć negatywne konsekwencje dla branży i użytkowników pojazdów elektrycznych w Polsce, licząc na to, że zostaną poddane analizie i dyskusji w gronie ekspertów i uczestników rynku paliw alternatywnych. PSPA podkreśla, iż niniejsze wystąpienie nie stanowi zamkniętego i kompletnego katalogu uwag i opinii branży na temat ustawy o elektromobilności i paliw alternatywnych. Celem opracowania jest wskazanie kluczowych kwestii wymagających szerszej dyskusji oraz aktywne wsparcie Ministerstwa Energii w działaniach na rzecz ukształtowania właściwego środowiska, w którym elektromobilność i paliwa alternatywne będą mogły się dynamicznie rozwijać.

Zachęcamy do zapoznania się z przekazaną opinią.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: